YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ       

1 §

Yhdistyksen nimi on KYMENLÄÄNIN KENNELPIIRI r.y. ja sen toimipaikka on Kouvolan kaupunki. Sen tarkoituksena on edistää alueellaan puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä.

Kennelpiirin toiminta käsittää alueen, jonka muodostavat Kymenlääni ja Ruotsinpyhtään kunnasta Vastilan kylä.

Kennelpiiri on Suomen Kennelliitto – Finska kennelklubben r.y.:n jäsen ja sen alueellinen yhdistys. Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y.:tä nimitetään jäljempänä näissä säännöissä Kennelliitoksi. Kennelliitto ohjaa ja valvoo kennelpiirin toimintaa.

Tarkoitustaan kennelpiiri toteuttaa työskenetelemällä kenneltoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja koiranjalostuksen laajentamiseksi ja tehostamiseksi

 • pitämällä yhteyttä jäsenyhdistystensä ja Kennelliiton välillä,
 • harjoittamalla tiedostus-, koulutus- ja valistustoimintaa
 • ohjaamalla ja valvomalla alueensa koirankasvatus-, näyttely-, koe- ja kilpailutoimintaa,
 • järjestämällä näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja,
 • edistämällä kenneltoiminnan järjestäytymistä,
 • lähentämällä jäsenyhdistyksiä ja eri rotujen harrastajia toisiinsa ja edistämällä niiden yhteistyötä, järjestämällä joko yksin tai yhteistoiminnassa niiden kanssa kokouksia, koulutusta sekä neuvottelu-, selostus- ja esitelmätilaisuuksia, lähettämällä niille tiedotuksia ja kennelaineistoa sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Kennelpiiri pitää yhteyttä paikallisiin kennelharrastusta sivuaviin järjestöihin sekä viranomaisiin ja tekee Kennelpiirin toimintaa edistäviä aloitteita ja ehdotuksia.

Kennelpiirin on lähetettävä vuosittain ennen seuraavan vuoden huhtikuun loppua Kennelliitolle toimintakertomus.

Kennelpiirin virallinen kieli on suomi.

 

KENNELPIIRIN JÄSENISTÖ

Kennelpiirin jäseninä voivat olla ne rekisteröidyt kenneltoimintaa harrastavat yhdistykset, eivät kuitenkaan valtakunnalliset rotujärjestöt, jotka kennelpiirin hallitus hyväksyy vähintään ¾ äänen enemmistöllä ja joiden kotipaikkakunta on kennelpiirin alueella.

Kunniajäseneksi voi kennelpiirin vuosikokous hyväksyä vähintään ¾ äänten enemmistöllä henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt kennelpiirin tarkoitusperien toteuttamista.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenyhdistyksen on vuosittain lähetettävä kennelpiirille ennen seuraavan vuoden helmikuun loppua toimintakertomus, josta ilmenee myös yhdistyksen jäsenmäärä edellisen toimintavuoden päättyessä.

Jäsenyhdistysten tulee toiminnassaan noudattaa kennelpiirin hyväksymiä ohjeita ja määräyksiä.

Jäsenyhdistyksen sääntöjen tulee olla sopusoinnussa kennelpiirin sääntöjen ja tarkoitusperien kanssa.

Jos jäsenyhdistys haluaa erota kennelpiiristä, tehköön siitä lainmukaisen ilmoituksen. Hallitus voi erottaa jäsenyhdistyksen, jos se ei ole toimintavuoden aikana suorittanut jäsenmaksuaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi em. ilmoitusta seuraavan toimintavuoden alusta.

10§

Hallitus voi vähintään ¾ äänten enemmistöllä erottaa jäsenyhdistyksen kennelpiiristä, jos se tahallisesti rikkoo kennelpiirin sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta hallituksen antamia sääntöihin perustuvia päätöksiä ja ohjeita, muutoin toimii kennelpiirin tarkoitusperien vastaisesti tai on rikkonut lakia tai hyvää tapaa vastaan.

Lievistä rikkomuksista hallitus voi antaa jäsenyhdistykselle huomautuksen.

11§

Hallituksen tekemästä erottamispäätöksestä erotettu voi valittaa kennelpiirin kokoukselle. Valituskirjelmä on toimitettava 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksi saannista hallituksen puheenjohtajalle. Lopulliseen erottamiseen vaaditaan tällöin kokouksessa ¾ enemmistö annetuista äänistä.

12§

Jäsenyhdistyksellä, joka eroaa tai erotetaan kennelpiiristä, ei ole mitääm oikeutta sen omaisuuteen.

 

TALOUDELLISET ASIAT

 13§

Kennelpiirin tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

14§

Jäsenmaksu, jonka suuruuden vuosikokous määrää, on maksettava toukokuun loppuun mennessä.

Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.

 

JOHTOELIMET JA NIIDEN TEHTÄVÄT

15§

Kennelpiirin hallinnosta huolehtii hallitus ja kennelpiirin päätäntävaltaa käyttää kennelpiirin kokous.

16§

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös kennelpiirin puheenjohtajaksi, ja 12 jäsentä, joista puheenjohtaja ja 4 jäsentä ovat vuosittain erovuoroisia. Puheenjohtajaa lukuunottamatta hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen puheenjohtajan, jäsenten ja toimihenkilöiden on oltava Kennelliiton henkilöjäseniä.

Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.

Kahden ensimmäisen kerran erovuoroiset jäsenet määrätään samanaikaisesti arvalla. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, kennelpiirin kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi ajaksi. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus voi valita tarpeen vaatiessa myös muita toimihenkilöitä.

17§

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 6 jäsentä on läsnä.

18§

Kennelpiirin nimen kirjoittavat kennelpiirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi kuitenkin määrätä sihteerin sekä jonkun muun kennelpiirin toimihenkilön juoksevissa asioissa yksin kirjoittamaan kennelpiirin nimen.

19§

Hallituksen tehtävänä on lakia, näitä sääntöjä ja kennelpiirin kokouksen tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen

 1. johtaa kennelpiirin toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta;
 2. edustaa kennelpiiriä ja hoitaa sen asioita virastoissa ja tuomioistuimissa;
 3. valita 16§:ssä mainitut sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt;
 4. valmistaa ja esittää kennelpiirin vuosikokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilit, tilintarkastajien lausunto, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä muut vuosikokoukselle ja ylimääräiselle kokoukselle kuuluvat asiat;
 5. hyväksyä uudet jäsenyhdistykset 6§:n mukaisesti;
 6. päättää jäsenten erottamisesta ja huomautusten antamisesta;
 7. nimetä henkilöt kennelpiirin sovitteluelimeen;
 8. valita vuosikokouksen nimeämien toimintajaostojen puheenjohtajat ja niihin kulloinkin tarpeelliseksi katsottu määrä jäseniä;
 9. valita valitsijamiehet valtakunnallisten otteluiden valintakokeisiin, ja
 10. käsitellä jäsenyhdistystensä 1 kuukausi ennen kennelpiirin kokousta saapuneet, kokoukselle esittämät asiat.

Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja asioita.

20§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta, joka toimitetaan jäsenelle, mikäli mahdollista viimeistään viikkoa ennen kokousta.

21§

Kennelpiirin vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.

Kutsu kennelpiirin kokoukseen lähetetään jäsenyhdistyksille kirjallisesti viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle silloin kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti on hallitukselta pyytänyt kokouksen tarkoituksen ilmoittaen. Hallitus on velvollinen kutsumaan ylimääräisen kokouksen viimeistään 2 kuukauden kuluttua em. pyynnön saatuaan.

22§

Kennelpiirin kokouksessa on jokaisella jäsenyhdistyksellä 1 ääni kutakin siihen kuuluvien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 20-lukua kohti, kuitenkin korkeintaan 5 ääntä.

Jäsenyhdistyksen päätäntävaltaa kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja tai edustajat, joiden lukumäärää kennelpiirin hallitus voi tarvittaessa rajoittaa. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Valtakirjat on esitettävä kokouksen tarkastettaviksi kokouskutsussa mainitulla tavalla. Valtakirjaan tulee merkitä kunkin edustajan äänimäärä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali;
 2. valtakirjain tarkastus sekä niiden haltijain käytettävänä olevan äänimäärän toteaminen;
 3. kokouksen laillisuuden toteaminen;
 4. kahden henkilön valitseminen tarkastamaan pöytäkirjaa;
 5. ääntenlaskijoiden valinta;
 6. edellisen vuoden toimintakertomus ja tilit, tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen;
 7. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle kuluneelta toiminta- ja tilikaudelta;
 8. kuluvan vuoden toimintasuunnitelma;
 9. hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioiden määrääminen kuluvalta toimintavuodelta;
 10. kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun määrääminen;
 11. kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen;
 12. kennelpiirin puheenjohtajan ja hallituksen uusien jäsenten valitseminen hallituksen erovuoroisten ja siitä eronneiden jäsenten tilalle. Hallitukseen tulisi mahdollisuuksien mukaan valita jäseniä kaikista roturyhmistä;
 13. toimintajaostojen nimeäminen;
 14. kolmivuosittain tapahtuva Kennelliiton valtuustoehdokkaiden ja ykeiskokouksen edustajien valitseminen;
 15. muut kokouskutsussa mainitut asiat, sekä
 16. asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu. Näistä voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa, ja päättää, jos päätös on yksimielinen, ottaen huomioon kuitenkin yhdistyslain 14§:n määräykset.

 

ASIOIDEN RATKAISU KOKOUKSISSA

 23§

Kaikki ne asiat, joista ei yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei kokouksen enemmistö kannata suljettua äänestystä. Jäsenten erottaminen ratkaistaan suljetussa äänestyksessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

24§

Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan kennelpiirin hallituksen päätös, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä on kannattanut, ja muutosehdotuksista on tiedotettava jäsenyhdistyksille kirjatulla kirjeellä vähintään 1 kuukausi ennen kokousta.

25§

Kennelpiirin purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä kennelpiirin kokouksessa, joista toinen on vuosikokous ja on päätöstä kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään ¾:lla annetuista äänistä.

26§

Jos kennelpiiri puretaan, tulevat jäljelle jääneet varat viimeisen kennelpiirin kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti jollekin kennelasiaa ajavalle Suomessa rekisteröidylle yhdistykselle tai oikeuskelpoiselle yhteisölle.

27§

Muutoin noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.