Jaostot

Jaostojen toimintaohje

Toimiaika, valinta ja kokoonpano

Jaoston toimikausi on yksi vuosi.
Kennelpiirin hallitus nimittää jaostojen jäsenet saamiensa esitysten perusteella ja määrää jaoston puheenjohtajan. Jaosto voi valita keskuudestaan sihteerin.
Esitykset jaoston jäseniksi tulee toimittaa piirin
hallitukselle kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä.
Jaoston jäsenmäärän tulee olla suhteessa jaoston tehtäväkenttään. Jäsenenä voi olla vain yksi henkilö samasta ruokakunnasta.


Tehtäväkenttä ja vastuualueet

Jaosto on yhdysside kennelpiirin hallituksen ja kentän välillä ja sen tulee toimia työskentelyssään pitkäjänteisesti.
1. Toimintaansa varten jaosto laatii vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman ja toimittaa sen piirin hallitukselle kunkin vuoden loppuun mennessä. Toimintasuunnitelma sisältää pääsuuntaviivat jaoston tulevan vuoden toiminnasta.
2. Jaoston tulee selvittää koulutustarve ja tehdä koulutusta koskevat esitykset ja nimetä koulutettavat henkilöt piirin hallitukselle joko toimikauden aikana tai toimintasuunnitelman yhteydessä. Koulutuksessa tulee huomioida myös sekä tuomari- että ylituomarikoulutus.
3. Jaoston tulee huolehtia piirin mestaruuskilpailujen suunnittelusta ja järjestämisen valvonnasta piirin hallituksen vahvistaman suunnitelman mukaan.
4. Jaoston tulee huolehtia myös mahdollisten muiden piirin järjestettäväksi tulevien kilpailujen/kokeiden suunnittelusta ja järjestämisen valvonnasta.
5. Jaoston tulee tehdä piirin hallitukselle esitys alueella järjestettävien kilpailujen ajoittamisesta ja järjestelyjen suunnittelusta.
6. Jaoston tulee seurata ja ylläpitää piirin alueella tapahtuvaa oman jaostonsa toimialaan kuuluvaa kenneltyötä ja aktivoida sitä
7. Jaosto tekee omalta osaltaan esityksiä piirin hallitukselle jaostonsa toimialaan kuuluvan kenneltyön tehostamiseksi piirin alueella.
8. Jaoston tulee pitää pöytäkirjaa kokouksistaan ja toimittaa sen jäljennös piirin hallitukselle.
9. Jaoston tulee tehdä vuosittainen toimintakertomus ja jättää se piirin hallitukselle seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Yhteydenpito

Jaosto toimii kiinteässä yhteistyössä piirin hallituksen kanssa.
Jaoston tulee kutsua kokouksiinsa myös piirin hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri.
Piirin hallitus voi antaa jaostolle muitakin tehtäviä kuin mitä tässä toimintaohjeessa on mainittu sekä antaa ohjeita tehtävien hoidossa.